Is bunachar rialacha ar líne í Acmhainn Chartná na hÉireann (IAR), ina n-eiltartha ar againní inchuardaithe cartigear.

Is cuspóir don Tairseach IAR:

  • Acmhainní saibhre cartlainne Seirbhísí Cartlann in Éireann, ó thuaidh agus ó dheas, a thabhairt chun solais
  • Cur ar chumas daoine cartlanna atá ábhartha dá gcuid taighde a aimsiú
  • An úsáid a bhaintear as na cartlanna a mhéadú trí thaighdeoirí a threorú go dtí na Seirbhísí Cartlann ábhartha
  • Forbairt agus foilsiú tuairiscí cuimsitheacha, caighdeánaithe cartlainne a spreagadh

Acmhainní Gaolmhara

Tá suim againn riamh bualadh le rannpháirtithe féideartha, agus bímid oscailte dó sin i gcónaí, agus bíonn ár n-áisitheoirí ar fáil chun cabhrú le cartlannaí liostaí oiriúnacha tuairisciúla a chruthú le cur san áireamh ar ár suíomh. 

Má bhíonn aon cheist agat maidir le bheith rannpháirteach, déan teagmháil linn ar info@iar.ie

Stair an Tionscadail:

In 2007, choimisiúnaigh an Chomhairle Oidhreachta staidéar indéantachta ar bhunú tairsí cartlann ar líne, agus bunaíodh tionscadal píolótach i ndiaidh an staidéir sin. Coimisiúnaíodh Martin Bradley (www.archives.ie) chun forbairt an tionscadail phíolótaigh a éascú, a chlúdódh ceithre stór cartlainne i gcontaetha Chorcaí agus Phort Láirge: Cartlanna Chathair agus Chontae Chorcaí; Cartlanna Leabharlainne Choláiste na hOllscoile, Corcaigh; Cartlanna Chathair Phort Láirge agus Cartlanna Chontae Phort Láirge. Thóg Pippin Software (www.pippin.ie) an tairseach; rinneadh í a thástáil i Samhain 2009 agus i ndiaidh aiseolas a fháil ar an gcéim phíolótach sin, cinneadh go bhforbrófaí an suíomh tairsí – Acmhainn Chartlainne na hÉireann.

Grúpa deonach atá in Acmhainn Chartlainne na hÉireann, lena dtacaíonn an Cumann Cartlann agus Taifead, Éire, agus Scoil na Staire agus na gCartlann, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Is tairseach uile-Éireann í arna maoiniú ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, an Chomhairle Oidhreachta agus an Roinn Pobal, Tuaisceart Éireann.

Bainistíonn Grúpa Stiúrtha an tairseach IAR

Cathaoirleach: Joanne Rothwell, Cartlanna Chathair agus Chontae Phort Láirge

Cisteoir Oinigh: An Dr Elizabeth Mullins, Scoil na Staire agus na gCartlann, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Comhaltaí:Karen De Lacey, Comhairle Contae Fhine Gall
 Dolores Grant, an Chartlann Náisiúnta, Éire
 David Gunning, DLR, Lexicon
 Cathy Hayes, Coimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann
 Natalie Milne, an Chartlann Náisiúnta, Éire

Tá an tairseach á forbairt go fóill féin, agus tá an tairseach agus an suíomh gréasáin á nuashonrú agus á bhforbairt i gcónaí freisin; láithreacht ar na meáin shóisialta á forbairt trí Twitter agus Blag nua ar an bhfód chun scéalta bailiúchán a roinnt. Tá Pacáistí Oideachais forbartha ag an IAR freisin chun freastal ar thaighdeoirí ar mic léinn iad.

Ár Misean:

Rochtain a thabhairt do dhaoine ar an dúrud bailiúchán cartlainne sna Seirbhísí Cartlann ar fud na hÉireann. D’fhéadfadh taifid in áiteanna nach mbeifeá ag súil leo teacht aníos inár dtorthaí Cuardaigh, agus an sprioc atá againn ná cabhrú le Seirbhísí Cartlann a mbailiúcháin iontacha a thabhairt chun solais.

Táimid maoinithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus ag an gComhairle Oidhreachta agus tá maoiniú faighte againn freisin ón Roinn Pobal, Tuaisceart Éireann.